Administrator 82 artykuły
SPONSORED ARTICLE

Related Articles

Podziel się Zgłoś naruszenie

NOWENNA KU CZCI CHRYSTUSA KRÓLA

  • Dodane przez Administrator
  • 6 stycznia 2011 10:22:11 CET
  • 0 komentarzy
  • 1 703 obejrzenia

NOWENNA KU CZCI CHRYSTUSA KRÓLA

przed liturgiczną uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

oraz uroczystymi aktami Intronizacji 2

Opracował:

Zespół Wspólnot Intronizacyjnych Diecezji Bielsko-Żywieckiej pod kierunkiem ks. kan. Ryszarda Kubasiaka -

Diecezjalnego Duszpasterza do spraw Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

Imprimatur:

Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka

w Bielsku-Białej L.dz. 989/07, 18.IX.2007 r.

+ Janusz Zimniak, Bp

Wikariusz Generalny

+ Stanisław Dadak

Kanclerz Kurii

Konsultanci:

Ks. dr hab. Piotr Natanek Ks. dr Stanisław Górnik Dr Mirosław Lenart

Na okładce:

Str. 1: Figura Chrystusa Króla z kościoła w Ustroniu-Zawodziu Str. 2 i 3: Poczet polskich świętych z prezbiterium

kościoła w Ustroniu-Zawodziu Str. 4: Kościół pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

w Ustroniu-Zawodziu

Wydawca:

Adam Kędzierski

© copyright by Adam Kędzierski

ISBN 978-83-60431-11-53

Króluj nam Chryste

Czcigodni Kapłani - Pasterze Kościoła Chrystusowego. Od roku 1925 Kościół czci w liturgii Jezusa

Chrystusa jako Króla Wszechświata. Wyrazem tego kultu były praktyki obecne w życiu parafialnym,

rodzinnym oraz prywatnym.

W pismach sługi Bożej Rozalii Celakówny czytamy: „Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa na

Króla w całym tego słowa znaczeniu. Jeżeli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod Prawo Jego

Miłości". I na innym miejscu:. „Przyjdzie straszna katastrofa na świat [...]. Tylko te państwa nie zginą

[...], które Go uznają swym Królem i Panem [...]. Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli Mnie uzna za

Króla i Pana w zupełności przez Intronizację. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą

się pod panowanie słodkiej Miłości Jezusowej zginą z powierzchni Ziemi i już nigdy nie powstaną."

Żeby jednak doszło do Intronizacji na najwyższym szczeblu trze-ba to uczynić oddolnie, czyli od

parafii. Do ważności Intronizacji wymaga się także, aby uczestniczyli w niej zarówno świecy

przedstawiciele różnych środowisk, jak też duchowni. Przykładów prze-prowadzenia aktów

Intronizacji w parafiach, a nawet diecezjach jest już wiele. Docelowo ma się ona dokonać z udziałem

Narodu i Kościoła poprzez swoich przedstawicieli. Intronizacja właściwie pojęta nie powinna

sprowadzać się jedynie do określonych praktyk religijnych w obrębie parafii, rodziny, czy też

związanych z kultem prywatnym, ale powinna posiadać również wymiar społeczno--narodowy.

Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o formalizm prawny. Pius XII w swojej encyklice Quas primas pisze:

„Będziecie mieli Boże Błogosławieństwo jedynie wtedy, gdy Pan Jezus zapanuje nad wami i waszymi

narodami".

Oddajemy do rąk Czcigodnych Kapłanów propozycje dotyczące przygotowania do tej uroczystości

od strony modlitewnej i jak w praktyce taką Intronizację w parafii przeprowadzić. Przy opracowaniu

nabożeństwa wykorzystano modlitwy, pieśni oraz fragmenty wyjęte z pism Sługi Bożej Rozalii

Celakówny. Ponadto umieszczono teksty, które związane są z tradycją kultu Chrystusa Króla, jak też

dziełem Intronizacji na terenie Polski. Odsyłamy również do wydanej wcześniej książki pt.:

„Służebnica Boża Rozalia Celakówna - życie i misja", gdzie można zapoznać się z osobą Służebnicy

Bożej oraz teologią wyrażoną w akcie Intronizacji Chrystusa Króla. Odwołujemy się do wrażliwości

sumień kapłańskich i odpowiedzialności za Kościół i cały świat.

Ks. Ryszard Kubasiak

Diecezjalny Duszpasterz

Wspólnot Intronizacji Chrystusa Króla

Kazanie Księcia Kardynała

Adama Stefana Sapiehy

z okazji Święta Chrystusa Króla („Dzwon Niedzielny" 1934 r.)

Chrystus Pan w czasie swego ziemskiego życia uciekał od entuzjazmu ludu, który chciał Go

obwołać Królem. A jednak majestat jakiś bił z Jego postaci i narzucał się ludziom nieprzeparcie, bo

nawet Piłat, widząc Chrystusa w największym Jego upokorzeniu, pyta Go - czy jest Królem. A Żydzi,

odczuwając ten sam majestat, musieli się uciec aż do zaparcia się swych najgorętszych pragnień

narodowych i - upodliwszy się nawet wobec wrogiego namiestnika rzymskiego - wołali: Nie mamy

króla, jeno cesarza!

Ludzkość, wpatrując się przez przeciąg dziewiętnastu wieków w Osobę Chrystusa Pana, zaczęła

coraz lepiej rozumieć i pojmować istotę Królestwa Chrystusowego, które nie jest z tego świata, lecz

dla tego świata, i poczęła Chrystusowi Panu wyrażać swoją cześć najgłębszą i poddaństwo,

używając nazwy - Chrystus-Król.4

Słowo i nazwa Chrystus-Król uprzytamnia nam tę wielką i podstawową prawdę naszej Wiary

świętej, że Chrystus Pan jest Bogiem, jest Stworzycielem, jest Odkupicielem całego rodzaju ludzkiego

i dlatego nazwa ta prowadzi nas do zrozumienia naszych obowiązków względem Chrystusa Pana. W

dzisiejszych czasach może więcej niż kiedykolwiek przedtem potrzeba ludzkości przywieść przed

oczy i uprzytomnić zwierzchnie prawo i władzę Chrystusa.

Gdzie spojrzeć, widzimy niepewność, lęk przed jutrem, poderwaną wszelką powagę ludzką, gdyż

ludzie wzgardziwszy powagą Bożą, nie uszanują także i powagi ludzkiej. Siłą i z największym trudem

utrzymuje się pokój zewnętrzny. Ludzkości potrzeba jedynego, stałego punktu oparcia i powagi. Nie

kto inny, jeno właśnie my katolicy winniśmy go ludzkości wskazywać, prowadząc ją do

nieskończonych skarbów łask i szczęścia, jakie dzięki Chrystusowi-Królowi odnajdujemy w Bogu i

Jego Kościele, my - a nie kto inny - mamy wznieść sztandar Chrystusa-Króla, a wznieść go tak

wysoko, by go zobaczyć musiała cała ludzkość i poznać swe obowiązki wobec Chrystusa-Króla!

W tej służbie Chrystusowi-Królowi nie zapominajmy o tym, że dwom panom służyć nie można - że

kto nie jest z Chrystusem, jest przeciwko Niemu; że nie wolno nam wchodzić w żadne kompromisy ze

złem. Pamiętajmy, że i szatan ofiarował Chrystusowi (kusząc Go) panowanie nad ziemią i wszystkie

królestwa ziemi i chwałę ich, mówiąc: To wszystko dam Tobie. Dodał jednak do tego propozycję

kompromisu - ugody: -jeśli upadłszy uczynisz mi pokłon (Łk 4). Jakże wielu ludzi podobnie postępuje:

gotowi są w niedzielę w kościele pokłonić się Panu Bogu, a poza tym zachowują się tak, jakby żadne

Prawo Boże nie obowiązywało. Gotowi są Chrystusa nazywać Królem, ale Go zarazem usiłują

zamknąć w murach kościołów i do samych manifestacji religijnych ograniczyć. Gorzej jeszcze, bo

spotykamy się z usiłowaniem połączenia czci Chrystusa ze służbą bożkom, jakie sobie ludzie sami

stawiają, i uczynienia prawdziwej religii Chrystusowej sługą celów zupełnie obcych, a nawet wrogich

Chrystusowi Panu. Szatan spotkał się z surową odprawą Zbawiciela, bo Chrystusowe panowanie jest

ponad wszystko i nie znosi kompromisów, które by chciały je ograniczyć i poddać czemukolwiek. Ten

sam Pan Jezus, który okazywał tak wiele wyrozumiałości i miłosierdzia grzesznikom, jakże surowo

potępiał nie-szczerość i faryzeizm!

śyjemy dziś w czasach chaosu myśli i zaciemnienia poglądów, a jednak jakże często spotykamy

się z gwałtownym narzucaniem przekonań i ze zmuszaniem innych do przyjęcia tych narzuconych

poglądów! Zarzucają nam katolikom - jak powiadają - ślepą wiarę w prawdy przez Boga objawione, a

jednak ci sami ludzie wymagają dla swych ludzkich, nieraz błędnych poglądów, ślepej wiary i

posłuszeństwa wymuszanego krzykiem, gwałtem i postrachem. Świadomość, że służymy

Chrystusowi-Królowi, winna nam wpoić odwagę, by nie pozwolić się nastraszyć, odwieść od naszych

przekonań, powstrzymać naszą pracę, zmienić nasze postępowanie. Królestwo Boże gwałt cierpi -

powiedział Pan Jezus, przeto my winniśmy być gotowi stanowczo odeprzeć niesłuszne zakusy

wrogów.

Jeśli Chrystus Pan jest Królem, a my Jego sługami i poddanymi, to jako sługom nie wolno nam

stać bezczynnie, lecz musimy pracować i walczyć w obronie Jego praw i władzy, musimy pogłębiać w

nas samych i szerzyć wokół siebie to Królestwo niebieskie, które jest jedyną drogą wiodącą do

szczęścia pojedynczych osób, rodzin i państw.

Uroczystość Chrystusa Króla nasunie nam zapewne wiele myśli. Starajmy się nad nimi

zastanowić; uzbroić się w odwagę i gorliwość w służbie Tego, którego Panem i Królem naszym

nazywamy. Oddajmy Mu cześć, jaka tylko Jemu samemu jako Bogu się należy! Okazujmy

wdzięczność za łaski Odkupienia i wyniesienia nas do godności Obywateli Jego Królestwa - Kościoła

Świętego. A zjednoczeni w Jego Duchu - na wołania bezbożników: Nie chcemy, aby Ten królował-

nie tylko słowem, ale życiem katolickim i czynem wołajmy ustawicznie: „Króluj nam, Chryste!"

Książę Adam Stefan Sapieha - Arcybiskup Krakowski 5

Piątek

Dzień pierwszy

Z Bogiem Ojcem

- Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg Św. Łukasza (Łk 11,2):

A On rzeki do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się świeci Twoje imię; niech

przyjdzie Twoje Królestwo"

Jezus z Nazaretu, Syn Człowieczy, narodzony z Maryi Dziewicy, przyszedł objawić ludzkości

ojcostwo Boga. Przyszedł objawić ojcostwo, które On sam jeden zna, jako współistotny Ojcu Syn.

Przyszedł więc, aby wprowadzić ludzkość w sam przedwieczny i Boski wymiar wszelkiego w świecie

stworzonym ojcostwa i rodzicielstwa. Wszelkiego też porządku i ładu, który ma wymiar rodzinny jako

podstawowy.

Czy objawić znaczy tylko przypomnieć? Więcej. Objawić to znaczy przywrócić. Chrystus przyszedł,

aby przywrócić ludzkości, ogromnej ludzkiej rodzinie, ojcostwo Boga. Tylko On jeden mógł tego

dokonać w sposób pełny. Aby zaś przywrócić ludziom ojcostwo Boga, musiał Chrystus przywrócić

ludzi Bogu jako Ojcu. I to było Jego istotną misją.

(Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku w

Masłowie, Kielce 3 VI 1991)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Nasze życie wewnętrzne, to życie w całej prawdzie i prostocie, to życie dzieci wobec naszego

Ojca niebieskiego. Dziecko małe nie rozumie, co to jest fałsz, kłamstwo i obłuda, bo jest proste,

żyjące w prawdzie. Często przypatrywałam się i obserwowałam dzieci, zachwycała mnie ich prawda i

prostota a czując nieprzeparty pociąg, by pozostać na zawsze i na wieki dzieckiem, ta prawda i

prostota olśniły moją duszę".

(Sługa Boża Rozalia Celak, Wyznania, s. 210).

Modlitwa

Boże, Ojcze rodzaju ludzkiego, dziękujemy Ci, że w Chrystusie uczyniłeś nas swoimi przybranymi

dziećmi i dałeś nam poznać tę wielką godność. Ty objawiłeś, że bycie dzieckiem Boga jest w swej

istocie postępowaniem w prawdzie i prostocie, bez cienia obłudy i egoizmu. Jezu Chryste, nasz Królu

i Panie, spraw prosimy, niech wszyscy ludzie poznają jak dobry jest Bóg, Ojciec wszelkiego

stworzenia, a Jego opieka nad tymi, którzy się Go boją. Jezu, przez przyczynę Sługi Bożej Rozalii

Celakówny, która czuła się dzieckiem w ramionach niebieskiego Ojca daj nam czcić i sławić imię

Jego, a wysławiając je otrzymać chwałę życia wiecznego, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki

wieków. Amen.6

- Pieśń

1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, * Którego niebo objąć nie może, * Ja, proch mizerny,

przed Twą możnością z wojskiem Aniołów klękam z radością.

2. Tu Stwórcę Swego wiarą wyznaję, * Kocham serdecznie, pokłon oddaję; * Cieszę się wielce z

Twej Boskiej chwały, * Niech Ci się kłania z niebem świat cały.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

(tekst Litanii jest przeznaczony dla prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości ze Światłości,

Przyjdź Królestwo Twoje

Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego,

Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,

Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,

Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,

Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,

Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,

Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,

Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i śywocie nasz,

Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi,

Panuj nad duszami

Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny,

Chryste, Królu rozumu,

Chryste, Królu woli,

Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,

Chryste, Królu Pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,

Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,

Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne,

Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,

Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą nam dający,

Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego,

Panuj nad rodzinami

Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu,

Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,

Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,

Chryste Królu, który przez Swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,

Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich, uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę,

Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jaira i

przyjaciela Twego Łazarza, 7

Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,

Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,

Chryste, Królu królów i Panie nad panami,

Panuj nad narodami

Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,

Chryste, Królu chwały wiecznej,

Chryste Królu, Książe Pokoju,

Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania,

Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,

Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,

Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne,

Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi

Chryste Królu, który „strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych",

Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego,

Chryste Królu, który śmiercią na Krzyżu piekło pokonałeś,

Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,

Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w Chwale Świętych Twoich,

Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na Krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią".

- Królestwo Jego rozszerzać się będzie,

- A pokój trwać będzie bez końca.

Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego

Syna Twego, Króla Wszechświata: racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone

przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z

Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

- Pieśń

1. Cóż Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie? * Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. *

Panie nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nam! * Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!

2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz.. 8

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - tajemnica Cierniem ukoronowania

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na

ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha

Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w

jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych

i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w

szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z

przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez

Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy

tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego

sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani

sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci

wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej

Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty

rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i

bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie

całą naszą ziemię! Amen.

- Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić

będzie * I świecić jak słońce jasne.

2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w

Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami życie

rozkwita w wiośnie, * Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij

zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

- Pieśń na błogosławieństwo9

Sobota

Dzień drugi

Przez Jezusa Chrystusa i w Nim

- Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Listu do Hebrajczyków (Hbr 1,1 -2a):

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych

ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, jest wyśmiewany, jest ogłaszany królem przeszłości, ale

nie teraźniejszości, a tym bardziej nie jutra, jest spychany do lamusa spraw i osób, o których nie

powinno się mówić na głos i w obecności innych.

(Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą na Błoniach w Krakowie, 27 V 2006)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Naraz powstało w mojej duszy pragnienie, szalone pragnienie, czynienia jak największych

wysiłków, by ukochać Pana Jezusa, upodobnić się do Niego, nie, aby zdobyć szczęście wieczne, lecz

jedynie, dlatego, by okazać Mu moją miłość i radość sprawić Jego Boskiemu Sercu" (Wyzn. s. 33). „O

Jezu Panie nasz, pragnę Ciebie Samego we wszystkim szukać i więcej nic. Ale Ty Jezu wiesz, że

niczego nie szukam i pragnę prócz Ciebie, bo Ty Jezu za wszystko mi wystarczysz! Teraz już jestem

zupełnie ogołocona ze wszystkiego. Nie mam ani swych pragnień, ani dążności, ani zamiarów - chcę

tylko tego, czego chce Pan Jezus". (Wyzn. s. 167).

Modlitwa

Boże, Ojcze wszelkiego miłosierdzia i pociechy, najłaskawszy Panie i Królu! Ty, posłałeś na świat

Jednorodzonego Syna swego, aby świat uwierzył, że jesteś jego jedyną miłością, szczęściem i celem

istnienia. Rozalii Celakównie objawiłeś, że nasz Pan jest nie tylko Zbawicielem, ale także miłośnikiem

każdej duszy ludzkiej, za którą przelał własną Krew. Jezu, Królu dusz ludzkich, niech wstawiennictwo

Rozalii Celakówny przyczyni się do wzrostu miłości we wszystkich duszach, zarówno tych, którzy Cię

znają jak i tych, co jeszcze Ciebie nie poznali. Panie nasz, niech pragnienie Rozalii, aby Twoje Serce

było kochane i miłowane, rozszerza się jak najszybciej bo tylko „Ty jesteś godzien wszelakiej miłości,

poszanowania, chwały i uczciwości". Przybliż, prosimy, panowanie Twego Królestwa w duszach ludzi

oddających Ci dzisiaj hołd; w naszych rodzinach, parafiach i całej Ojczyźnie. Który żyjesz i królujesz

na wieki wieków. Amen.10

- Pieśń

1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś przez

Jezusa, Syna Twego. [:Tobie chwała na wieki!:]

2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna

Twego.

3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte Imię Twoje, któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach

naszych.

4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność, którą nam poznać dałeś przez Jezusa,

Syna Twego.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Patrz: Dzień pierwszy (piątek)

- Pieśń

Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie

Chwała i cześć Jezusowi

Chwała, niech będzie chwała

Tak, Jemu chwała i cześć.

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - tajemnica

Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na

ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha

Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w

jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i

nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w

szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z

przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez

Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...11

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy

tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego

sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani

sekciarstwem, ani żadnemu odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci

wytrwać pragniemy. 16

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej

Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty

rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i

bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie

całą naszą ziemię! Amen.

- Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić

będzie * I świecić jak słońce jasne.

2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w

Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami życie

rozkwita w wiośnie, * Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij

zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

- Pieśń na błogosławieństwo 12

Niedziela

Dzień trzeci

Umocnieni Duchem Świętym

- Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Pucha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Listu do Rzymian (Rz 8,26):

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się

modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można

wyrazić słowami.

Owo tchnienie życia Bożego, Duch Święty, daje o sobie znać -w swej najprostszej i

najpowszechniejszej zarazem postaci - w modlitwie. Piękna i zbawienna jest myśl, że gdziekolwiek

ktoś modli się na świecie, tam jest Duch Święty, ożywcze tchnienie modlitwy. Piękna i zbawienna jest

myśl, że jak szeroko rozprzestrzenia się modlitwa na całym okręgu ziemi, w przeszłości,

teraźniejszości i przyszłości, tak rozległa jest obecność i działanie Ducha Świętego, który „tchnie"

modlitwę w serce człowieka w całej niezmierzonej gamie różnych sytuacji i warunków, raz

sprzyjających, raz przeciwnych życiu duchowemu i religijnemu. Wiele razy pod działaniem Ducha

Świętego modlitwa płynie z serca człowieka pomimo zakazów i prześladowań, a nawet wbrew

oficjalnym oświadczeniom o areligijnym czy wręcz ateistycznym charakterze życia publicznego.

(Jan Paweł //, Encyklika Dominum et vivificantem, 65)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Duch Przenajświętszy, Ten Ogień Miłości, zlewał na duszę uniżoną Swe dary i łaski. W duszy

czułam więcej niż niebo, cała będąc przejęta tym Ogniem. O Boże Wielki, któreż stworzenie może

wypowiedzieć co Ty dajesz tym, którzy Cię pragną znaleźć i posiąść na zawsze!... Ten cichy powiew

łaski, który działał na duszę, jak szum gwałtownego wichru, kiedy Ty o Boże Miłości, wstąpiłeś na

Matkę Bożą i Apostołów zebranych w Wieczerniku na modlitwie, tak On przemieniał i moją

najmniejszą duszę" (Odpw. s. 51).13

Modlitwa

Boże, źródło życia i dawco wszelkich łask! Ty, który mocą Ducha Świętego odnawiasz i uświęcasz

wszystko. Wejrzyj, Panie na swój Kościół, który pragnie nieustannie odnawiać się Jego mocą. Spraw,

aby nasze serca otworzyły się na Jego tajemnicze działanie. Jezu Chryste, który w tajemnicy

Odkupienia otworzyłeś nam drogę do nieba, wejrzyj na wszystkich, którzy poprzez ofiary i

poświęcenie pragną odnawiać oblicze ziemi naśladując przykład dany przez Twoją służebnicę

Rozalię. Poślij nam Panie swojego Ducha, aby nasze wszystkie zamiary, pragnienia i decyzje były

skierowane ku służbie Bożej i chwale Twego Królestwa. Amen.

- Pieśń

1. Przyjdź Duchu święty, ja pragnę, * Oto dziś błagam Cię; * Przyjdź w Swojej mocy i sile, * Radością

napełnij mnie.

2. Przyjdź, jako Mądrość do dzieci; * Przyjdź, jak ślepemu wzrok; * Przyjdź, jako moc w mej słabości,

* Weź wszystko, co moje jest.

3. Przyjdź, jako źródło pustyni, * Mocą Swą do naszych dusz, * O niech Twa moc uzdrowienia *

Dotknie, uleczy mnie już.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piątek)

- Pieśń

1. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * głos z Przybytku woła, * We mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię

was. * I ocierać będę pot płynący z czoła * I ziemskiego znoju wam osłodzę czas.

Ref.: O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, * Ofiarę serc naszych nieść! * Przed jego padając tronem *

Miłosną złóżmy Mu cześć!

2. Przyjdźcie do mnie wszyscy, o biedni grzesznicy, * ja dla was tu jestem, by łańcuchy te, * które

ciążą na was, grzechu niewolnicy, * Zdjęło z duszy waszej miłosierdzie me! O pójdźmy...

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - tajemnica Zesłania Ducha Świętego

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na

ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha

Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w

jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych

i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w

szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z

przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez

Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...14

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy

tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego

sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani

sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci

wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej

Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty

rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i

bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie

całą naszą ziemię! Amen.

- Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić

będzie * I świecić jak słońce jasne.

2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w

Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami życie rozkwita

w wiośnie, * Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij

zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

- Pieśń na błogosławieństwo15

Poniedziałek

Dzień czwarty

Oto Matka Twoja

- Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg Św. Jana (J 19,26-27):

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:

„Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń

wziął Ją do siebie.

Matka Chrystusa doznaje uwielbienia „jako Królowa wszystkiego". Ta, która przy zwiastowaniu

nazwała siebie „służebnicą Pańską", pozostała do końca wierną temu, co ta nazwa wyraża. Przez to

zaś potwierdziła, że jest prawdziwą „uczennicą" Chrystusa, który tak bardzo podkreślał służebny

charakter swego posłannictwa: Syn człowieczy „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać

swoje życie na okup za wielu" (Mt 20,28). W ten sposób też Maryja stała się pierwszą wśród tych,

którzy „służąc Chrystusowi w bliźnich, przywodzą braci swoich pokorą i cierpliwością do Króla,

któremu służyć znaczy królować", i osiągnęła w pełni ów „stan królewskiej wolności", właściwy dla

uczniów Chrystusa: służyć - znaczy królować!

(Jan Paweł //, Encyklika Redemptoris Mater, 41)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie był i jest jedynym przedmiotem mej miłości, lecz do

Jezusa prowadziła mnie zawsze Matka najdroższa Najśw. Panna Maryja. Nie uwierzę nigdy w to, by

można było ukochać P. Jezusa nie kochając Matki Najświętszej, jak dziecko swej Matki" (Not. s. 3).

Maryja pouczała ją: „Moje dziecko, jeżeli chcesz być do Mnie podobna, naśladuj mię w tych cnotach,

patrz jak moje życie było proste, beż żadnej nadzwyczajności w zupełnym ukryciu" (Odpw. s. 130).16

Modlitwa

Boże niepojęty w swej świętości! W Jezusie Chrystusie swoim Synu zostawiłeś nam wzór

świętości oraz wskazałeś ku niej drogę. Z Maryją związałeś misję zbawienia człowieka czyniąc ją

Matką Jezusa i jednocześnie nasza Matką. Wspomóż nas, abyśmy poznali i uwierzyli, że Maryja jest

dla nas wzorem do osiągnięcia miłości doskonałej. Niech nasze życie będzie przeniknięte

pragnieniem miłości Jezusa i Maryi. Matko Bożej Miłości, wejrzyj na lud zebrany w tej świątyni i na

każdym innym miejscu, gdzie wysławia Twoją cześć i woła z ziemi pełnej niedoli. Spójrz, na wszystkie

dusze pragnące niepodzielnie kochać Twojego Syna i Ciebie. Wejrzyj na wszystkie dusze, a

szczególnie dusze miłujące Twego Syna, ucz je jak najwierniej wypełniać Jego wolę, ochraniaj przed

wszelkim grzechem i wspomóż w osiąganiu doskonałej miłości w pokorze, cichości i całkowitym

oddaniu się Bogu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

- Pieśń

Ref.: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o wszechmogący nasz Królu w niebie.

1. Za to, że dałeś nam wiarę.

2. Za to, że dałeś nam miłość.

3. Za to, że dałeś nam Siebie.

4. Ty nam przebaczasz grzechy.

5. Ty nam przywracasz życie.

6. Za to, że jesteś z nami.

7. Tobie śpiewamy z radością.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piątek)

- Pieśń

1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram, * W Nim tylko szukaj pociechy tam. * On Cię napoi Krwią

Swoich ran; * On Ojciec, Lekarz, Pan. * Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, * Słuchaj, słuchaj, uczyń z

nami cud! * Przemień, o Jezu, smutny ten czas, O Jezu, pociesz nas!

2. śe z nami jesteś, pozwól to czuć, * Nadzieję naszą omdlałą wzbudź; * Daj przetrwać mężnie prób

ziemskich czas. * O Jezu, pociesz nas! * Słuchaj Jezu...

3. Gdy nas otoczy krzyżowy cień, * Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień * Znaleźć ochłodę, męstwo i

wzór, * W Tobie, o Jezu mój. * Słuchaj Jezu..

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - tajemnica

Znalezienia Pana Jezusa w świątyni17

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na

ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha

Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w

jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych

i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w

szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z

przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez

Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy

tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru

Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani

żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać

pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej

Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty

rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i

bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie

całą naszą ziemię! Amen.

- Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić

będzie * I świecić jak słońce jasne.

2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w

Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami życie rozkwita w

wiośnie, * Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij

zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

- Pieśń na błogosławieństwo18

Wtorek

Dzień piąty

Pod przewodnictwem św. Józefa

- Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg Św. Mateusza (Mt 1,20):

oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do...

siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

Całkowita ofiara, jaką Józef złożył ze swego istnienia, aby godnie przyjąć Mesjasza we własnym

domu, znajduje wytłumaczenie „w niezgłębionym życiu wewnętrznym, które kierowało jego

postępowaniem i było dlań źródłem szczególnych pociech; to z niego czerpał Józef rozwagę i siłę -

właściwą duszom prostym i jasnym - dla swych wielkich decyzji, jak wówczas gdy bez wahania

podporządkował Bożym zamysłom swoją wolność, swoje prawo do ludzkiego powołania, swoje

szczęście małżeńskie, godząc się przyjąć w rodzinie wyznaczone sobie miejsce i ciężar

odpowiedzialności, ale rezygnując, mocą nieporównanej dziewiczej miłości, z naturalnej miłości

małżeńskiej, która tworzy rodzinę i ją podtrzymuje".

To poddanie się Bogu, będące gotowością woli do poświęcenia się Jego służbie, nie jest niczym

innym jak praktyką pobożności, która stanowi jeden z przejawów cnoty religijnej.

(Jan Paweł II, Adhortacja Redemptoris custos, 26)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Po nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny najgoręcej modliłam się do Św. Józefa. Jego

obrałam za Opiekuna i Mistrza w życiu wewnętrznym. Święty Józef najgoręcej kochał Pana Jezusa

po Najświętszej Maryi Pannie, więc Jego wstawiennictwo przed Panem Jezusem jest

najskuteczniejsze. Św. Józef był mi pomocą, radą i światłem, co mam czynić by się podobać Panu

Jezusowi i radość Mu sprawić. (...)

(...) Z serca zaś najczęściej modliłam się tak: Święty Józefie, mój Najukochańszy Ojcze i

Opiekunie, proszę Cię serdecznie, naucz mnie kochać Pana Jezusa i Najświętszą Maryję Pannę tak,

jak Ty Ich kochałeś; zachowaj mnie od grzechu, wspomóż mnie w chwili pokus, bym nie upadła;

naucz mnie modlić się w sposób doskonały, pomóż mi dojść do jak najściślejszego zjednoczenia się z

Panem Jezusem przez miłość jak najgorętszą; daj mi - błagam Cię - takiego spowiednika, który by mi

pomógł wejść na wąską ścieżkę doskonałości chrześcijańskiej i po tej ścieżce doprowadził mnie na

sam szczyt. (...)19

Modlitwa

Boże niepojętej dobroci, który nieustannie powołujesz człowieka do życia w świętości. Ty

powołałeś Świętego Józefa do przyjęcia roli i zadań Opiekuna Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Wspomóż nas, abyśmy w osobie Świętego Józefa widzieli wzór cnót chrześcijańskich, podobnie jak

to czyniła S.B. Rozalia Celakówna, która uczyła się od niego wierności, sprawiedliwości, pozostania

w ukryciu oraz odrzucenia własnych ambicji.

Święty Józefie, który roztoczyłeś swą opiekę nad Służebnicą Bożą Rozalią, spójrz na wszystkie

dusze pragnące w sposób bezwarunkowy ukochać Pana Jezusa i jego Matkę, Maryję. Wypraszaj

nam zdroje łask, abyśmy potrafili chronić czystości naszych dusz jak skarbu po to, aby uczynić z nich

godne mieszkanie dla Boga. Święty Józefie, chroń nasze dzieci i młodzież od wszelkiej nieczystości,

która niszczy w ich sercach Boże życie. Wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy na miarę swoich sił i

współpracując z łaską Chrystusa, budowali na ziemi Królestwo Boże. Amen.

- Pieśń

1. Upadnij na kolana, ludu czcią przęjęty. * Uwielbiaj swego Pana:* Święty, Święty, Święty...

2. Powtarzaj ludzki rodzie,* wiarą przeniknięty, * Na wschodzie i zachodzie:* Święty...

3. Pan wieczny zawsze, wszędzie, * ku nam laską zdjęty* Niech wiecznie wielbion będzie: Święty...

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy ( piątek )

- Pieśń

7. Cóż Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie?

* Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. * Panie nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nam!

* Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!

2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz...

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - tajemnica Dźwigania Krzyża

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na

ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha

Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w

jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych

i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w

szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z

przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to

przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...20

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy -

z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy

tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego

sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani

sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci

wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej

Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty

rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i

bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie

całą naszą ziemię! Amen.

- Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić

będzie * I świecić jak słońce jasne.

2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w

Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami życie

rozkwita w wiośnie, * Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij

zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

- Pieśń na błogosławieństwo21

Środa

Dzień szósty

Wpatrzeni w Świętą Rodzinę

- Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg Św. Łukasza (Łk 2,51):

Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu, i był Im poddany. A Matka Jego chowała wiernie

wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

Kochać rodzinę, to znaczy umieć cenić jej wartości i możliwości i zawsze je popierać. Kochać

rodzinę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej zagraża, aby móc je pokonać. Kochać

rodzinę, to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi. Zaś

szczególną formą miłości wobec dzisiejszej rodziny chrześcijańskiej, kuszonej często zniechęceniem,

dręczonej rosnącymi trudnościami, jest przywrócenie jej zaufania do samej siebie, do własnego

bogactwa natury i łaski, do posłannictwa powierzonego jej przez Boga. „Trzeba, aby rodziny naszych

czasów powstały! Trzeba, aby szły za Chrystusem!"

(fan Paweł l\, Adhortacja Familiaris consortio, 86).

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„I św. Józef wskazywał mi proste życie Najświętszej Rodziny w Nazarecie, bez rozgłosu, mało

znane, by się na nim wzorować... I to życie tak bardzo mnie zachwycało i porywało... To życie stało

się dla mnie najważniejszym ideałem, bo ono najwięcej zbliżało mnie do Pana Boga i z Nim

upodabniało" (Odpw. s. 6).22

Modlitwa

Boże, Ojcze rodzaju ludzkiego! Ty, który przyszedłeś na świat w rodzinie i ukazałeś ją jako

czytelny znak miłości, wzajemnego poszanowania i dobroci, spraw abyśmy ciągle na nowo uczyli się

miłości oraz odnajdywali drogę do osiągnięcia szczęścia kontemplując doskonałość Świętej Rodziny

z Nazaretu.

Jezu, który poprzez swoje Wcielenie uświęciłeś życie w rodzinie, Tobie dziś zawierzamy każdą

rodzinę ludzką, zarówno tę, żyjącą z dala od prawdziwego szczęścia, jak i tę, która cieszy się darami

Bożej łaski. Sługa Boża Rozalia ukazała, że prawdziwe szczęście jest w wiernym pełnieniu woli Bożej

oraz nazaretarlskim klimacie serdeczności i cichości. Wejrzyj na wszystkie rodziny polskiej ziemi,

błogosław im i spraw, aby odnalazły prawdziwe wartości, które rodzinę tworzą, scalają i pozwalają

odnaleźć Twój pokój. Niech spełni się wołanie aby: „Polska rodzina była Bogiem silna". Amen.

- Pieśń

„Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam! (x3)

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piątek)

- Pieśń

1. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * głos z Przybytku woła, * We mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię was.

* I ocierać będę pot płynący z czoła * I ziemskiego znoju wam osłodzę czas.

Ref.: O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, * Ofiarę serc naszych nieść! * Przed Jego padając tronem *

Miłosną złóżmy Mu cześć! 2. Przyjdźcie do mnie wszyscy, o biedni grzesznicy, * ja dla was tu jestem,

by łańcuchy te, * które ciążą na was, grzechu niewolnicy, * Zdjęło z duszy waszej miłosierdzie me! O

pójdźmy...

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - tajemnica Narodzenia Pańskiego

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na

ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha

Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w

jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych

i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w

szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z

przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez

Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...23

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy

tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego

sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani

sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci

wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej

Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty

rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i

bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie

całą naszą ziemię! Amen.

- Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić

będzie * I świecić jak słońce jasne.

2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w

Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami życie rozkwita

w wiośnie, * Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij

zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

- Pieśń na błogosławieństwo24

Czwartek

Dzień siódmy

Idąc za przykładem Świętych

- Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Pierwszego Listu Św. Piotra Apostoła (1 P 1,15-16):

w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który Was ...

powołał, gdyż jest napisane: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty".

Męczennicy, a wraz z nimi wszyscy święci Kościoła, dzięki wymownemu i porywającemu przykładowi

ich życia, do głębi przemienionego blaskiem prawdy moralnej, rzucają jasny promień światła na

każdą epokę dziejów, budząc zmysł moralny. Poprzez swoje świadectwo dobru stają się wyrzutem

dla tych wszystkich, którzy łamią prawo (por. Mdr 2,12), przypominając ciągłą aktualność słów

proroka: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na

światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz!" (Iz

5,20). (Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, 93)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Zbliżyła się do mojego łóżka i rzekła: [...]. Ciesz się bardzo, że ci dał Pan Jezus wiele cierpieć:

wzgardy, poniżenia, oszczerstw i różnych cierpień zwłaszcza cierpień w szpitalu i prześladowania od

pewnych dusz. I jakaż to nieoceniona łaska jest ci dana, że Pan Jezus pozwolił takie rzeczy

wycierpieć! Jest to największa łaska, jaką otrzymałaś w tym życiu od Pana Boga" (Wyzn. s. 209).

Modlitwa

Boże Ojcze wszelkiej łaski! W Twoich Świętych nieustannie ukazujesz swoją niezmierzoną

dobroć i opiekę dla całego Kościoła. Ty, za przyczyną naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa

wskazujesz świętym drogę do doskonałości i pozwalasz im - już na ziemi - zakosztować owoców

Odkupienia. Dodaj nam sił abyśmy mieli odwagę podążać do świętości wzmocnieni przykładem

Sługi Bożej Rozalii Celakówny.

Jezu Chryste, który cieszysz się każdą duszą pragnącą Cię miłować ponad świat i własne życie.

Oblubienicy Serca Swego dałeś zakosztować niebiańskiej słodyczy miłości królując niepodzielnie w

jej czystym sercu. Panie i Królu, Ty chcesz królować w sercach prawych i szczerych, ubogich i

prostych, cierpiących i znieważonych, za przyczyną Twej Służebnicy Rozalii, wejrzyj na te dusze i

uczyń je królestwem swojej miłości, pokoju i prawdy. Niech zapalają wszystkie serca oziębłe i

obojętne dla czci i wysławienia Ojca Niebieskiego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.25

- Pieśń

1. Cóż Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie? * Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. *

Panie nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nam! * Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!

2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz...

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piątek)

- Pieśń

7. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty. * Uwielbiaj swego Pana:* Święty, Święty, Święty.

2. Powtarzaj ludzki rodzie,* wiarą przeniknięty, * Na wschodzie i zachodzie:* Święty...

3. Pan wieczny zawsze, wszędzie, * ku nam łaską zdjęty* Niech wiecznie wielbion będzie: Święty...

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - tajemnica Ustanowienia Eucharystii

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na

ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha

Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w

jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i

nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w

szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z

przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez

Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy

tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego

sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani

sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci

wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej

Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty

rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i

bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie

całą naszą ziemię! Amen.26

- Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić

będzie * I świecić jak słońce jasne.

2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w

Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami życie

rozkwita w wiośnie, * Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij

zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

- Pieśń na błogosławieństwo27

Piątek

Dzień ósmy

Z następcami Chrystusa

- Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Pucha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Listu do Hebrajczyków (Hbr 7,26):

Takiego bowiem potrzeba nam było Arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego,

oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa.

Kapłan zawsze i niezmiennie znajduje źródło swej tożsamości w Chrystusie - Kapłanie. To nie

świat potwierdza jego status wedle swych potrzeb i roli, jaką on odgrywa w społeczeństwie. Kapłan

jest naznaczony pieczęcią Kapłaństwa Chrystusowego, by uczestniczyć w Jego charakterze

jedynego Pośrednika i Odkupiciela.

Stąd też na tym sakramentalnym gruncie otwiera się dla kapłana wielka „przestrzeń" posługi

wobec dusz dla zbawienia ich w Chrystusie i Kościele: służby, która winna być bez reszty pobudzona

miłością dusz ludzkich na wzór Chrystusa, który oddaje dla nich życie. Bóg pragnie zbawienia

wszystkich ludzi, aby nie zginęło ani jedno z tych małych (por. Mt 18,14). „Kapłan winien zawsze być

gotów odpowiedzieć potrzebom dusz", mawiał Proboszcz z Ars. „On nie żyje dla siebie; żyje dla was".

Kapłan żyje dla ludzi świeckich: ożywia ich i umacnia w wykonywaniu powszechnego kapłaństwa

wiernych - tak bardzo uwydatnionego przez II Sobór Watykański - które polega na składaniu

duchowej ofiary z życia, na dawaniu świadectwa zasadom chrześcijańskim w rodzinie, na

podejmowaniu zadań w świecie i na uczestnictwie w ewangelizacji braci. Jednakże posługa kapłana

ma inny charakter. Został on wyświęcony, by działał w imieniu Chrystusa - Głowy i by wprowadzał

ludzi w nowe życie...

(Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1986 roku, 10) Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Kapłan to drugi Chrystus, więc dla kapłanów byłam i jestem ustosunkowana, tak jak do

Chrystusa Pana. Nad błędami Kapłanów płakałam bardzo, ale się nigdy nie gorszyłam, ani ich przez

to nie obrzydzałam, modliłam się i modlę się za Kapłanów jak tylko umiem'' (Odpw. s. 73).28

Modlitwa

Boże, Królu nieba i ziemi! Jezus Chrystus ustanowił święte kapłaństwo dla składania duchowych

ofiar, dla czci i chwały Twojego Imienia i zbawienia wiecznego wszystkich wierzących. Z wielką

czcią i pokłonem przychodzimy więc, aby ucząc się miłości od Chrystusa Pana i Króla, polecać

Tobie tych, których On ukochał aż do końca. Chryste, Apostołka Twojego Serca głęboko rozumiała,

jak bardzo kapłaństwo jest święte, jak staje się posługą miłości oraz jak jest wszczepione w Twoje

Boskie Serce. Przez przyczynę Rozalii, która obdarzała największym szacunkiem swojego

spowiednika i kierownika duchowego, prosimy Cię Jezu - Najwyższy Kapłanie, abyś wejrzał dzisiaj

na swoich wybranych wedle swego miłosierdzia. To oni prowadzą dusze do świętości; okaż im

Panie swoją miłość i udziel światła Ducha Świętego. Umacniaj ich swoją mocą, wspomagaj

wiernością ludu i chroń od wszelkiego zła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

- Pieśń

1. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny * Tęskny się w niebo unosi dźwięk. * O Boskie Serce, skarbie

jedyny, * Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk. * Nie chciej odrzucać modlitwy tej, * Bo Twej litości

błagamy w niej, * Serce Jezusa, ucieczko nasza, * Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.

2. W Tobie, o Serce Króla naszego, * Świeci nam słodkich nadziei blask. * Ty nie odrzucisz ludu

Swojego, * Tyś niezgłębioną przepaścią łask. * A naszą nędzę tak dobrze znasz; * My bardzo biedni,

o Panie nasz! * Serce Jezusa...

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piątek)

- Pieśń

Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie Chwała i cześć Jezusowi Chwała,

niech będzie chwała Tak, Jemu chwała i cześć (x3)

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - tajemnica Ukrzyżowania Pana Jezusa

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na

ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha

Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w

jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i

nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w

szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z

przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez

Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...29

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy

tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego

sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani

sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci

wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej

Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty

rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i

bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie

całą naszą ziemię! Amen.

- Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić

będzie * I świecić jak słońce jasne.

2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w

Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami życie rozkwita

w wiośnie, * Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij

zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

- Pieśń na błogosławieństwo 30

Sobota

Dzień dziewiąty

Panie, przyjdź Królestwo Twoje

- Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Pucha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Pierwszego Listu do Koryntian (1 Kor 15,24):

Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekażę królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką

Zwierzchność, Władzę i Moc.

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii". Od Niego bowiem, od samego Chrystusa otrzymałem to

polecenie. Jestem apostołem, jestem świadkiem. Im odleglejszy cel, im trudniejsze zadanie, tym

gorętsza jest „miłość, która przynagla nas". Mam obowiązek głosić lego imię: Jezus jest „Chrystusem,

Synem Boga żywego"...Obym nigdy nie przestał o Nim mówić: On jest światłem, On prawdą,

owszem, „drogą, prawdą i życiem". On chlebem i źródłem wody żywej: zaspokaja głód i gasi

pragnienie....Oto Jezus Chrystus, o którym już słyszeliście, owszem, większość z was należy do

Niego, bo jesteście chrześcijanami. Wam przeto, o chrześcijanie, powtarzam Jego imię, do

wszystkich zaś ludzi wołam: Jezus Chrystus jest początkiem i końcem, alfą i omegą, Królem nowego

świata, tajemnym i ostatecznym wyjaśnieniem naszego losu i dziejów ludzkości....

(Paweł VI, Homilia wygłoszona w Manilii, 29 XI 1970) Chwila milczenia

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Oświadczam ci to moje dziecko, jeszcze raz, że tylko te Państwa nie zginą, które będą oddane

Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem" (Wyzn. s. 31); i dalej:

„Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Marię przyszedł Syn Boży by zbawić świat i tu również przez

Marię przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie

przedmurzem chrześcijaństwa, silna i potężna, o którą się rozbiją wszelkie ataki nieprzyjacielskie"

(Odpw. s. 94).31

Modlitwa

Boże, Ojcze miłosierdzia! Ty, który nieustannie szukasz człowieka, który zgubił drogę powrotu do

Ciebie - Jedynego Pana i Ojca wszystkich dzieci - daj mu światło odnalezienia drogi do Ciebie. Nasz

Pan i Król Jezus Chrystus objawił, że jedynym pewnym schronieniem człowieka jest Jego Boskie

Serce. Panie nasz i Królu, jakże bardzo pragniemy, abyś razem z Maryją królował w naszych

sercach, w naszym narodzie i państwie. Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki prosimy, aby naród

polski uwierzył, że z aktu obrania Ciebie za Króla i Pana wynika jedynie dobro. Królu pełen

miłosierdzia, za przyczyną Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, która poświęciła swoje życie dziełu

Intronizacji, przyjmij nas tutaj zgromadzonych za twych poddanych. Przyjmij także nasze hołdy,

cześć, wierność oraz akt zawierzenia Królowi Wszechświata. Maryjo, Matko Miłosierdzia, prowadź

nasz naród do całkowitego przyjęcia i obrania Twego Syna za Króla i Pana, abyśmy poznali, że

Królestwo Boże jest prawdziwym szczęściem i w nim możliwe jest spełnienie życia na ziemi. Amen.

- Pieśń

1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, * Którego niebo objąć nie może, * Ja, proch mizerny,

przed Twą możnością z wojskiem Aniołów klękam z radością.

2. Tu Stwórcę Swego wiarą wyznaję, * Kocham serdecznie, pokłon oddaję; * Cieszę się wielce z Twej

Boskiej chwały, * Niech Ci się kłania z niebem świat cały.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piątek)

- Pieśń

Najświętsze Serce Boże, * Poświęcamy Ci naszą ojczyznę, miasta i wioski, * Nasze rodziny i nas

samych, * Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje. (x3)

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - tajemnica Znalezienia Pana Jezusa w

świątyni

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na

ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha

Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w

jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i

nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w

szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z

przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez

Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 32

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy

tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego

sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani

sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci

wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej

Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty

rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i

bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie

całą naszą ziemię! Amen.

- Pieśń

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić

będzie * / świecić jak słońce jasne.

2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w

Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami życie rozkwita

w wiośnie, * Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij

zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

- Pieśń na błogosławieństwo33

Przykładowy tekst aktu Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

w imieniu parafii

PRZED AKTEM INTRONIZACJI - WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

MODLITWA PRZED AKTEM INTRONIZACII

Módlmy się: Boże Ojcze, Twoja Służebnica Rozalia podjęła się misji przekazania światu danego

jej objawienia o konieczności przeprowadzenia Aktu Intronizacji, abyśmy uznali Jezusa Chrystusa na

naszego Króla i Pana. Prosimy Cię, obdarz nas, Ojcze, łaską żarliwej troski o sprawy Twego Syna, a

naszego Króla. Niech świadectwo jej życia obudzi w naszych sercach apostolski zapał w szerzeniu

Królestwa Bożego na ziemi. Amen.

I. AKT INTRONIZACJI

Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących

się u stóp Twoich - oddajemy (i cześć i uwielbienie. Przyrzekamy życiem swym dbać o Twoją chwałę i

tak dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie, klóre okazujesz z pokolenia na pokolenie.

Uroczyście obieramy Ciebie Jezu Chryste za naszego PANA i KRÓLA, gdyż wielkie rzeczy

uczyniłeś dla nas... Twoją Matkę -widomy znak pięknej Miłości Boga - ponownie przyrzekamy czcić

jako naszą PANIĄ i KRÓLOWĄ.

Jezu Chryste, Panie nieba i ziemi, bądź KRÓLEM naszej Ojczyzny, nas tutaj zgromadzonych,

wszystkich polskich rodzin, teraz i po wszystkie czasy. Niech przez nasze życie zgodne z

przykazaniami Bożymi wzrasta Twoje Królestwo Pokoju, Prawdy, Sprawiedliwości i Miłości.

Po chwili:

Króluj nam Chryste - w rodzinach, które Twoją mocą silne, pozostaną w tym zobowiązaniu wierne.

Króluj nam Chryste - w naszych dzieciach, aby były nieustannym znakiem Twojej nieskończonej

miłości..

Króluj nam Chryste - w naszej młodzieży, aby stała się wierną Twej Ewangelii życia, w oddaniu i

poświęceniu niosąc światło wiary w przyszłe Tysiąclecia.

Króluj nam Chryste - w Narodzie, który pod opieką Maryi chce w jedności budować Twoje

Królestwo, gdzie nie ma ludzi odrzuconych i pogardzanych.

Króluj nam Chryste - w ś w i e c i e, by nie brakło serc Tobie oddanych.

Króluj nam Chryste - w sercach wszystkich Polaków.

Króluj nam Chryste - we wszystkich miejscach pracy.

Króluj nam Chryste - w środkach społecznego komunikowania.

Króluj nam Chryste - w trosce o ubogich i zagrożonych w życiu rodzinnym.

Króluj nam Chryste - w opiece nad chorymi.

Króluj nam Chryste - w walce o prawo do życia dla zagrożonych.

Niech w każdej chwili naszego życia oddajemy chwałę Bogu Jedynemu: Ojcu, Synowi i

Duchowi Świętemu, teraz i na wieki wieków. Amen.

PIEŚŃ

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem Chrystus, Chrystus Władcą nam (x3)34

II. AKT INTRONIZACJI JEZUSA KRÓLA

Nieśmiertelny Królu Wieków, rzeczywisty i żywy, pod postacią chleba utajony, Boże nasz, Jezu

Chryste!

Oto stajemy u stóp Twoich, by intronizować Ciebie, Królu Wszechświata, w

parafii………………………………( w duszpasterstwie ………………………………………)

Wyznajemy bowiem wobec nieba i ziemi, że Twego panowania nam potrzeba; wyznajemy

publicznie, że Ty jeden, Królu królów [i Panie panów], masz do nas święte i nigdy niewygasłe prawa;

wyznajemy także za wszystkich, co znać Cię i służyć Ci nie chcą, że tylko pod Twym berłem ratunek

dla wskrzeszonej Twą mocą, a tak ciężko doświadczonej, Ojczyzny. Królu nasz wszechmocny, racz

nie patrzeć na naszą niegodność i nędzę, ale w imię miłości Twego Serca zstąp do nas miłościwie,

pełen łaski i prawdy, by zawładnąć tym ludem, który Ciebie dziś ogłasza swym Królem.

Z pokorą chyląc swe czoła, oddajemy cześć Bogu Królowi w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu,

Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. A Ciebie, Jezu, odwieczny Królu Nieba i Ziemi, uznajemy i

obieramy naszym Królem i Panem!

Po chwili:

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam,

Chryste! (wszyscy powtarzają: Króluj nam, Chryste!)

- W naszej parafii (w duszpasterstwie) .........................................

Króluj nam, Chryste!

- w naszym mieście (miejscowości) ..............................................

- w naszej Ojczyźnie

- w naszych rodzinach

- w życiu i sercu każdej osoby uczestniczącej w tej uroczystości

[można dołączyć własne wezwania, o ile są zgodne z treścią Na

uczania Kościoła]

Nasz jedyny, umiłowany Królu, jesteśmy Twoim ludem i dla Ciebie żyć pragniemy. Całym sercem,

całą duszą, ze wszystkich naszych sił wołamy do Ciebie słowami: Przyrzekamy!

- Przyrzekamy żyć Bożymi przykazaniami i rozkrzewiać ich niezbywalną wartość w drodze

uświęcania i zbawienia rodzin i narodów - Przyrzekamy!

- Przyrzekamy słowem, postawą, mocą sakramentów i modlitwą bronić Twego nad nami

panowania za cenę każdego trudu i każdej ofiary - Przyrzekamy!

- Przyrzekamy bronić Twej świętej czci i głosić Twą królewską chwałę za cenę każdego trudu i

każdej ofiary - Przyrzekamy!

- Przyrzekamy pełnić Twoją wolę, budować Twoje królestwo i bronić go w naszym Narodzie za

cenę każdego trudu i każdej ofiary - Przyrzekamy!

Chwała niech będzie Tobie, Królu wieków i Najwyższy nasz Panie, Tobie moc i panowanie. Nam

zaś w Twej służbie na doczesne nasze dzieje ratunek, a na wieczność dziedzictwo niebieskiej Twej

Ojczyzny. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

PIEŚŃ

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem Chrystus, Chrystus władcą nam

(x3)35

Propozycje uroczystych aktów przyrzeczeń

wygłaszanych z okazji Intronizacji Chrystusa Króla.

opracowane dla poszczególnych stanów

i grup zawodowych

PROPOZYCJA DLA RADY MIASTA

Postanowienie Rady Miasta

Data ..........

Radni Rady Miasta ... zgromadzeni na sesji w dniu........ pomni zasad wiary naszych

ojców, jak i tradycji chrześcijańskich naszego miasta, także świadomi istniejących

niebezpieczeństw i zagrożeń P o s t a n a w i a j ą:

W porozumieniu z duchowieństwem parafii ………………………………………………………..

…………………………….Kościoła Rzymsko - Katolickiego w…………………………….……….....

………………………………………d o k o n a ć

AKTU INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

W mieście:

Realizację tego postanowienia powierza się (przewodniczącemu, vice

przewodniczącemu, radnemu)

Przewodniczący Rady Miasta....

podpis czytelny 36

PROPOZYCJA DLA PRACOWNIKÓW SŁUśBY ZDROWIA

Jezu Chryste, Królu Wszechświata! Powierzamy Tobie samych siebie i wszystkich pracowników

służby zdrowia oraz los naszych pacjentów. Spraw, abyśmy w każdym chorym i cierpiącym widzieli

samego Chrystusa i traktowali go z należytym szacunkiem. Niech każdy doświadczony chorobą i

cierpieniem znajdzie oczekiwane zrozumienie i pomoc. Chryste uzdrawiający chorych, Królu

Wszechświata, bądź dla nas siłą, a dla pacjentów umocnieniem w chorobie. Ześlij o Panie, Świętego

Ducha Twego, niech Jego moc przyniesie Twoje światło i udzieli każdemu służącemu chorym daru

miłości w życzliwym traktowaniu drugiego człowieka.

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, przyjmij naszą dobrą wolę służenia Tobie w bliźnich naszych.

Uznaj nas wszystkich jako Twoich wiernych poddanych. Amen.

PROPOZYCJA

DLA PRACOWNIKÓW LEŚNICTWA

LUB OGRODNICTWA.

Boże Wszechmogący, Królu Wszechświata. Ty błogosławisz całemu dziełu stworzenia. Stają dziś

przed Twoim obliczem ci, których wezwałeś do szczególnej misji opiekowania się i kontemplacji

dzieła Twoich rąk.

Spraw Jezu, Królu Wszechświata, byśmy oddając się całkowicie Tobie, z pełnym poświęceniem

troszczyli się o to wszystko, co zostało dane człowiekowi na ziemi, aby nad tym panował. Niech

każdy z nas zabiega o to, aby nic nie utracić ze skarbów danych nam przez Ciebie, naszego Pana i

Króla. Wzywając orędownictwa św. Franciszka z Asyżu, który umiłował wszystkie stworzenia na

ziemi, wołamy oddając się Tobie na zawsze: Bądź naszym Królem o Panie, teraz i na wieki wieków.

Amen.

PROPOZYCJA DLA ROLNIKÓW

Boże, Ojcze Wszechmogący, oto my rolnicy dziękujemy Ci za Twoją pomoc i opiekę. Przez

Wcielenie i obecność na ziemi Twojego Syna Jezusa Chrystusa, którego dzisiaj ogłaszamy naszym

Królem i Panem, błogosław naszej Ojczyźnie i wejrzyj swoim łaskawym okiem na jej przyszłość.

Bądź nam Królem i rządź nami oraz kieruj naszą pracą. Daj nam ukojenie, gdy czujemy się samotni

i pozbawieni opieki, a trud naszej pracy nie znajduje poszanowania. Zaradź, Panie, naszemu

opuszczeniu i okazywanemu nam lekceważeniu. Ty Boże wszystko możesz, przymnóż nam wiary i

daj nadzieje na lepsze jutro oraz dodaj sił w pracy dla równomiernego dzielenia dóbr i budowania

Twojego Królestwa na ziemi. Amen.

PROPOZYCJA DLA PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA.

Panie Jezu, Ty powiedziałeś - „nie przyszedłem znieść prawo ale je wypełnić". Przyjmij nasz hołd

i postanowienie, aby uczynić Cię naszym Królem i Panem. Wierzymy, że ratunek i zbawienie dla

człowieka, który korzysta z udzielanej mu przez nas pomocy, zawiera się przede wszystkim w

Twoim prawie miłości. Przyrzekamy Tobie Jezu, nasz Królu, że nie tylko stać będziemy na straży

prawdy i sprawiedliwości, ale także dołożymy wszelkich starań, aby ukazać dobroć oraz miłość,

która od Ciebie bierze swój początek i w Tobie znajduje dopełnienie. Bądź dla nas wzorem nie tylko

sprawiedliwego sędziego, ale również miłosiernego Króla. Amen.37

PROPOZYCJA DLA NAUCZYCIELI

Panie Jezu Chryste, którego na ziemi ludzie nazwali „Nauczycielem dobrym", Ty uczysz nas

nieustannie jak stawać się dobrym przez naszą pracę, tak ważną dla kształtowania postaw

przyszłych pokoleń. Prosimy Cię dzisiaj, Królu Wszechświata, udziel nam Twego błogosławieństwa,

abyśmy mimo przeszkód i licznych trudności, których doświadczamy w naszej pracy, potrafili

wprowadzić do naszych szkół pełnię Bożej Mądrości, według której chcemy żyć w naszej

Ojczyźnie. Pragniemy bronić powierzone nam dzieci i młodzież przed wszelkim złem, aby mogły

teraz i w przyszłości stać się świadkami Twojego Królestwa na ziemi. Amen.

PROPOZYCJA DLA KAPŁANÓW

Panie Jezu Chryste, Najwyższy i wieczny Kapłanie, oto my kapłani tej parafii oddajemy pod

Twoje panowanie nie tylko naszą posługę kapłańską, ale i otrzymane w darze kapłaństwo, które

jest udziałem w Twojej prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji. Ty, który już nie nazywasz nas

sługami ale przyjaciółmi, spraw swą potęgą, byśmy stale byli przyjaciółmi utrudzonych i

obciążonych. Niech przez nas od Ciebie doznają pociechy i pomocy w ucisku.

Odnów nas dzisiaj na nowo, abyśmy byli godnymi pracownikami winnicy Twego Królestwa.

Niech Twoje miłujące Serce odnowi serca kapłanów, aby stały się gotowe do poświęcenia i ofiary.

Niech na ołtarzu naszego życia nieustannie płonie żar Twojej miłości, którą do końca nas

umiłowałeś. Niech Twoje Najświętsze Serce odbiera nieustanną cześć, chwałę i uwielbienie. Niech

posługa całego naszego życia będzie znakiem Twego Królowania w nas i przez nas, teraz, zawsze

i wszędzie. Amen.

PROPOZYCJA DLA KLERYKÓW PARAFII

Panie Jezu Chryste, Ty nas wezwałeś słowami „pójdź za mną". Przychodzimy dziś do Ciebie

jako naszego Pana i Króla i oddajemy Tobie całe nasze życie prosząc: wspomóż nas, abyśmy byli

Ci wierni i nie porzucili nigdy naszego powołania odchodząc od Ciebie zasmuceni jak młodzieniec z

Ewangelii. Bądź nam stale Królem w każdym przedsięwzięciu, w każdej myśli, w każdej modlitwie.

Sercem swym przygarniaj nasze serca, aby były wolne od wszelkiego zła. Pragniemy, abyś był przy

każdym z nas teraz i na wieki wieków. Amen.

PROPOZYCJA DLA SIÓSTR ZAKONNYCH

Panie, który wezwałeś nas do porzucenia życia w świecie i poleciłeś nam, abyśmy pełniły świętą

Wolę Twoją - uznajemy Ciebie za naszego Króla i Pana. Wspomóż nas, aby dokonało się przez nas

na świecie to, co zgodne jest z Twoją wolą i co zostało nam zadane, aby uwielbione było święte Imię

Twoje i rozszerzało się Twoje Królestwo pojednania, prawdy i pokoju, który Ty Panie przyniosłeś,

abyśmy życie mieli i mieli je w obfitości. Króluj, o Panie, w każdym przejawie naszego

posłuszeństwa. Króluj w każdym oddanym Ci na zawsze sercu, będącym znakiem naszego ubóstwa.

Króluj i wspomagaj nas w ewangelicznej cnocie czystości. Króluj nam zawsze i wszędzie w każdej

wspólnocie Tobie poświęconej. Amen.38

PROPOZYCJA DLA APOSTOLATU ŚWIECKICH

Panie Jezu, Królu Wszechświata, który obdarzyłeś słowami Swego Błogosławieństwa wszystkich

pragnących zachować Twoje słowa w swym sercu, pokornie Cię błagamy - zawładnij naszymi

pragnieniami i spraw, aby nasze serca gotowe były do wykonania Twoich poleceń i realizacji zadań,

jakie teraz stawiasz przed nami. Królu miłości, która wszystko znosi, nie patrz na nędzę naszą, ani

na nasze słabości: uczyń z nas sługi użyteczne, aby już teraz rozwijało się Twoje królowanie na

zawsze. Amen.

PROPOZYCJA DLA MINISTRANTÓW

Uwielbiamy Cię, Jezu Chryste, Królu Miłości. Stale pragniemy oddawać Ci cześć w czasie posługi

ministranta. Pragniemy zapewnić Cię, że serca nasze i służbę oddajemy na chwałę Twoją i ku

pożytku Kościoła świętego. Niech przykład naszego życia stanie się znakiem pragnienia dla innych

naszych kolegów, aby razem z nami mogli dawać świadectwo Twojego Królowania w naszym

prawym i czystym życiu. Niech każda nasza modlitwa i posługa przy ołtarzu Ofiary umocni nas w

budowaniu Twojego Królestwa. Amen.

PROPOZYCJA DLA śYWEJ RÓśY

Uwielbiaj duszo moja Pana, bo wielkie rzeczy nam uczynił i wraz z Maryją Królową Różańca

Świętego możemy rozważać tajemnicę Twojej miłości. Chryste, Ty jesteś Królem Niepokalanej

Dziewicy Maryi. Wraz z Nią przez Jej Niepokalane Serce oddajemy Ci Jezu i Królu, nasze serca;

rządź nimi i kieruj nimi, aby były pokorne i pełne oddania Tobie. Nasze różańcowe rozważania

ofiarujemy w intencji pokoju w świecie, prosząc także o szczęśliwą przyszłość dla naszej Ojczyzny i

wszystkich jej Rodaków. Tobie zawierzamy nasz los i całe nasze życie. Amen.

PROPOZYCJA DLA PRZEDSTAWICIELI RODZIN

Panie Jezu Chryste, który swoją obecnością uświęciłeś życie rodzinne Niepokalanej Dziewicy

Maryi i św. Józefa Oblubieńca - oto my dzisiaj wzywamy Twojej obecności w rodzinach naszej

parafii. Tobie oddajemy pod panowanie nasze rodziny i wszystkich nam bliskich. Ty znasz

niedostatki, trudności, problemy i smutki naszego życia. Pragniemy przyjąć Ciebie do naszych

rodzin jako Króla, aby słuchając Twoich wskazań, odrzucać pychę i egoizm. Niech panuje w nas

Twój pokój i Twoja radość z tego, że możemy przekazywać dar życia i bezwzględnie bronić jego

wartości. Jako Twoi poddani pragniemy być wolni od wszelkiej złości świata i jego zagrożeń. Weź w

swą opiekę każdą rodzinę i chroń ją, Boże i Królu, od tego, co może jej zagrażać. Niech każdy z nas

stoi na straży czystości chrześcijańskich obyczajów w postawie posłuszeństwa Tobie, nasz Panie i

Królu. Amen.

PROPOZYCJA DLA CHÓRU PARAFIALNEGO

„Śpiewajcie Panu, na zawsze sławcie Jego święte Imię". Tym wołaniem psalmu zostaliśmy

wezwani, aby żarliwiej się modlić i wezwać do modlitwy naszych braci i siostry. W naszym śpiewie

pragniemy głosić prawdę o Tobie, Panie, jako Królu nas wszystkich.

Twoje Imię, Panie, trwa przez tych, którzy pieśnią głoszą Twoje niezliczone cuda. Błogosław

tym wszystkim, którzy razem z nami wyśpiewują z radością: Króluj nam Chryste, Króluj nam teraz i

na wieki wieków. Amen.39

PROPOZYCJA DLA STRAśY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA

JEZUSA

Stajemy przed Tobą, Jezu Chryste, który w Najświętszym Sercu uświęcasz każdą naszą słabość.

Chcemy nieustannie głosić, że Twoje Miłujące Serce ma być uwielbione, miłowane i czczone jako

źródło miłości i bezgranicznego miłosierdzia. Niech Twoje Najświętsze Serce prowadzi nas do

zwycięstwa ducha nad ciałem, prawdy nad kłamstwem, dobra nad wszelką przemocą. Prowadź nas

Chryste do zwycięstwa Twego Królestwa. Amen.

PROPOZYCJA DLA WSPÓLNOTY INTRONIZACYJNEJ

Z radością głosimy wobec całej wspólnoty parafialnej, że doświadczamy dziś, nasz Królu i Panie,

spełnienia naszych pragnień. Dziękujemy Ci, że wysłuchałeś modlitw naszej wspólnoty i tych

wszystkich, którzy wraz z nami zanosili błagania do Twego Tronu. Dziękujemy Ci, nasz Królu, za

duszpasterzy, którzy byli nam otuchą w spełnieniu naszych postanowień i pokonywaniu trudności.

(Umocnij swoją łaską Królu Wszechświata naszego ks. Proboszcza, który wspólnie z nami dzisiaj

oddaje parafię pod Twoje panowanie). Króluj nam Chryste zawsze, bo uroczyście obieramy Ciebie

naszym Królem. Radujemy się, że coraz więcej oddanych Ci ludzi powiększy szeregi ludzi, których Ty

jesteś Wodzem. Uwielbiony bądź nasz Panie i czczony nie tylko teraz, w tej uroczystej chwili, kiedy

składamy przed Tobą nasz hołd i nasze przyrzeczenia, ale także codziennie w naszych

indywidualnych i wspólnych modlitwach, a także w świadectwie chrześcijańskiego życia. Amen.

PROPOZYCJA DLA DZIECI

(Dzieci mogą oddzielnie dokonać Intronizacji np. przed Komunią Św., albo w rocznicę I Komunii

św.)

Panie Jezu Chryste, który powiedziałeś do swoich uczniów: „pozwólcie dzieciom przychodzić do

Mnie" - oto stajemy przed Tobą w odpowiedzi na to wezwanie. Chcemy nieustannie być przy Tobie.

Pragniemy naszą obecnością pocieszyć Twoje Serce. Pragniemy naszą dziecięcą radością dzielić

się z Tobą. Raduj się z nami, o Panie i Królu. Amen.

PROPOZYCJA DLA GRUPY CHARYTATYWNEJ PARAFII

To Ty, Jezu, nauczyłeś nas pochylać się nad biednymi, chorymi i potrzebującymi. Obieramy

Ciebie za naszego Króla i chcemy jeszcze gorliwiej poszukiwać Ciebie - Cierpiącego Króla Miłości -

we wszystkich potrzebujących naszej pomocy. Niech każdy z nas widzi w tym znaku zawsze

Ciebie, jakże często wzgardzonego przez nasz egoizm, brak cierpliwości i zrozumienia. Daj nam

wiele sił potrzebnych do posługi tym, którzy cierpią niedostatek i doświadczają trudności życiowych.

Błogosław nam i pozwól dostrzec w drugim człowieku Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki

wieków. Amen.

PROPOZYCJA DLA KOMBATANTÓW

Panie Jezu, Tobie ufali nasi ojcowie, bracia i koledzy, w Tobie pokładali nadzieję, z Twoim

imieniem na ustach oddawali życie za Ojczyznę. W Tobie również my, synowie polskiej ziemi, stale

mieliśmy oparcie i zwyciężaliśmy własny lęk oraz wszelkie przeciwności. Ty Jezu, wraz z Maryją -

Hetmanką polskiego oręża, byłeś stale obecny w sercu polskiego żołnierza. Ty, jako Król, rządzisz

całym światem i Tobie wszystko jest poddane. My tu obecni, jako przedstawiciele kombatantów, 40

żołnierzy, byłych więźniów politycznych, związku inwalidów wojennych - Tobie całkowicie

zawierzamy nasze życie i naszą służbę ku chwale Twego Najświętszego Serca i Ojczyzny naszej.

Tyś teraz i zawsze Królem naszym, przeto chroń Ojczyznę od wrogów, a nas, od wszelkich

niebezpieczeństw i zagrożeń. Ślubujemy u stóp Twego tronu stać na straży wolnej Ojczyzny,

zawsze wiernej Bogu. Tak nam dopomóż Bóg. Amen.

PROPOZYCJA DLA HARCERZY RP

Chryste nasz Królu! Jestem, pamiętam, czuwam - tak nieustannie śpiewamy przy tronie Maryi

Królowej Polski. Dziś my wszyscy, zgromadzeni w tej świątyni, pragniemy być połączeni śpiewem

jeszcze jednej pieśni: Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Niech to rycerskie hasło pomoże nam

żyć i pracować dla Ojczyzny. Po nim każdy może rozpoznać, że Tobie, Panie Jezu, oddaliśmy nasze

młode serca, nasze nadzieje, zamiary i plany. Króluj nam Chryste, teraz i w przyszłości, którą chcemy

tworzyć tylko z Tobą, służąc Ci wiernie Królu nasz i Wodzu. Amen.

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU

SERCU JEZUSOWEMU

wg Św. Małgorzaty Marii Alacoque

Ja .............. oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa; moją osobę

i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce.

Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu,

wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać.

Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego

życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, jako naprawienie wszystkich

błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci.

O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca i odwróć ode

mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie.

O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, ponieważ obawiam się wszystkiego

ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej

dobroci.

Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie podobać, albo sprzeciwiać. Niech Twoja

czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał(a) o Tobie, ani był odrzucony(a) od Ciebie, o to błagam Cię przez Twoją dobroć.

Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ pragnę, aby największym moim szczęściem i

radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA RODZINY JEZUSOWI

CHRYSTUSOWI KRÓLOWI WSZECHŚWIATA

Jezu Chryste, nasz Królu i Panie, Zbawco nasz! Wiemy, że chcesz utwierdzić Królestwo miłości na

ziemi. Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do domów swoich i zechcą

kierować się Twoim Boskim prawem. Do rodzin takich i my należeć chcemy. Ciebie, Jezu Chryste,

uznajemy na zawsze głową naszej rodziny. To Ty powiedziałeś, że „Królestwo Boże jest w nas".

Przyrzekamy więc strzec łaski uświęcającej i jednoczyć się z Tobą w częstej Komunii Świętej.41

Dołożymy też wszelkich starań, aby kraj nasz był prawdziwie Królestwem Twoim i Twojej Matki.

Postanawiamy walczyć ze złem, bronić nierozerwalności i świętości małżeństwa, strzec życia

nienarodzonych, dbać skutecznie o pełne wychowanie religijne młodzieży, walczyć z wadami naszymi, głównie z pijaństwem, niesprawiedliwością, nieczystością i brakiem szacunku wobec dnia

świętego.

Bądź dobry Jezu, Królem naszej rodziny i zjednoczeniem naszych serc. Bądź z nami w pracy i

odpoczynku. Dziel z nami i uświęcaj dolę i niedolę. Spraw, aby kiedyś cała nasza rodzina na zawsze

zjednoczona z Tobą, wielbiła w niebie Twoją miłość i miłosierdzie.

Ten akt oddania się Tobie ofiarujemy przez ręce Matki Twej Niepokalanej i Twego Opiekuna,

Świętego Józefa.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje! Amen

Modlitwa o beatyfikację Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny

Boże, pełen dobroci i miłosierdzia, proszę Cię, rozpal moje serce apostolską gorliwością w

szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata oraz dzieła Jego Intronizacji w

narodzie polskim. Wzbudź we mnie pragnienie całkowitego poświęcenia się Jezusowi dla jak

największej Jego chwały i czci. Prowadź mnie drogą moich czynów miłości i darów niebieskich,

podobnie jak to czyniłeś w życiu Sługi Bożej Rozalii Celakówny, abym jak najlepiej mógł(a) wypełnić

Twoją świętą wolę. Spraw też, abym umiał(a) kochać ludzi poniżonych, wzgardzonych oraz

trwających w grzechu, jak to czyniła Apostołka Twego Serca. Wszechmogący, wieczny Boże, źródło

wszelkiej świętości, proszę Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twojej Służebnicy Rozalii, abym za jej

wzorem i przyczyną, umocniony(a) światłem i mocą Ducha Świętego, kroczył(a) na drodze ku

dojrzałości w wierze, wiernie naśladując Chrystusa.

Jezu, mój Królu i Panie, błagam Cię, udziel mi, za przyczyną służebnicy Twojej Rozalii, łaski, o

którą pokornie Cię proszę.

Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu i Synowi...

O otrzymanych łaskach od Boga za przyczyną S.B. Rozalii Celakówny prosimy informować prowincję

krakowską Jezuitów pisemnie lub telefonicznie: (0-12) 629 33 14

NOWENNA DO JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA

o łaski przez przyczynę Rozalii Celakówny

[do prywatnego odmawiania]

1. Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

2. Intencja

Panie Jezu Chryste, mój Królu i Panie, za przyczyną Twej Najświętszej Matki Niepokalanej i

Wniebowziętej, za wstawiennictwem Św. Józefa oraz przez szczególny udział Twej Służebnicy

Rozalii w cierpliwym niesieniu krzyża oraz w zaparciu się siebie, z żarliwą miłością i wielką ufnością

błagam Cię o łaskę, o którą w tej Nowennie proszę (można tę łaskę wymienić). Udziel mi jej, jeśli

tylko otrzymanie jej zgodne jest z Twoją świętą wolą. Racz mnie wysłuchać, Panie, przez Ranę42

Twego Miłosiernego Serca, będącego nieustającym źródłem miłości. Amen.

3. Krótki akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu

Najmilszy Panie Jezu, dla okazania Ci mojej wdzięczności i zadośćuczynienia za me

niewierności, oddaję Ci moje serce, całkowicie poświęcam się Tobie i przy Twojej pomocy

postanawiam więcej nie grzeszyć. Najświętsze Serce Jezusa, poświęcam się Tobie przez Maryję i

Jej Niepokalane Serce.

4. Ofiarowanie dnia Jezusowi Chrystusowi Królowi

Panie Jezu Chryste - jednocząc się z tą Boską intencją, z jaką na ziemi oddawałeś chwałę Bogu

przez Twe Najświętsze Serce i ciągle teraz Mu ją oddajesz przez wszystkie wieki we wszystkich

kościołach świata w Sakramencie Eucharystii - za przykładem Niepokalanego Serca Maryi, zawsze

Dziewicy ofiarowuję Tobie w dniu dzisiejszym wszystkie moje intencje i myśli, wszystkie me

uczucia i pragnienia oraz wszystkie moje uczynki i słowa.

5.Rozważanie różańcowe- tajemnica Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

6. Modlitwa do Św. Józefa

Pomnij, Józefie Święty, Najczystszy Oblubieńcze Maryi, że nie słyszano nigdy, aby ktokolwiek

wzywający Twej opieki i Twej pomocy błagający został bez pociechy. Tą ufnością ożywiony(a)

przychodzę do Ciebie i z całą ducha gorliwością Tobie się polecam! Nie odrzucaj modlitwy mojej, ale

racz ją łaskawie przyjąć i wysłuchać. Amen.

7. Modlitwa Sługi Bożej Rozalii Celakówny

Panie Jezu, mój Królu i Panie, obecny w Sakramencie Miłości, kochający nas mimo naszej

ogromnej nędzy i przyjmujący nas chętnie w każdej chwili, przychodzę do Ciebie z całą moją nędzą i

wszystkimi sprawami, byś Ty mi pomógł. Zmiłuj się nade mną mój Najsłodszy Jezu, i wysłuchaj

mojego błagania. Proszę Cię przede wszystkim o dar ukochania Ciebie miłością podobną do Twojej

oraz o łaskę, o którą proszę (można tę łaskę wymienić). Oddaję Ci siebie i swoje życie, całuję, mój

Jezu, Twoje Najświętsze stopy. Amen.

8. Modlitwa o wyniesienie na ołtarze Sł. B. Rozalii Celakówny

Jezu Chryste Królu, wsław grób Rozalii cudami i wynieś Ją na ołtarze.

Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu

9. Wezwania do częstego powtarzania, a w ciągu nowenny na każdy dzień

Najświętsze Serce Jezusa, wierzę Tobie

Najświętsze Serce Jezusa, przymnóż mi wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy - wysłuchaj nas

Panie

Najświętsze Serce Jezusa, rozpal serce moje Twoją miłością. Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie

Najświętsze Serce Jezusa, daj mi prawdziwą wolność od grzechu.

Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie

Najświętsze Serce Jezusa, nie opuszczaj mnie w swojej odwiecznej Opatrzności.

Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie

Najświętsze Serce Jezusa, ulecz wszystkie moje rany grzechowe i daj mi ducha odwagi do pokuty i

nawrócenia.

Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie43

Najświętsze Serce Jezusa spraw, aby przez pamięć o Twej męce dana mi była szczera skrucha i

odpuszczenie grzechów.

Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie

Najświętsze Serce Jezusa, oczyść mnie i uwolnij od wszelkichnamiętności.

Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie

Najświętsze Serce Jezusa, okaż swoje miłosierdzie w godzinie mojej śmierci.

Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie

Najświętsze Serce Jezusa, pozwól mi oglądać siebie w wieczności.

Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie

Odmawiając nowennę przez 9 kolejnych dni zaleca się uczestnictwo we Mszy Św. oraz codzienne przyjmowanie

Pana Jezusa w Komunii Świętej.

O otrzymanych łaskach od Boga za przyczyną S.B. Rozalii Celakówny prosimy informować prowincję krakowską

Jezuitów pisemnie lub telefonicznie: (0-12) 629 33 14